Čo znamená Vinkulácie ?

Jedná sa o zastavenie pohľadávok, ktoré vznikli poistenému voči jeho poisťovni. Táto udalosť môže
vzniknúť z dôvodu vzniku poistnej udalosti, ktorá je krytá v prospech banky. V praxi to teda znamená,
že banka dostane poistné plnenie v tom prípade, že vám požičala napríklad na domček, ktorý bol zničený povodní alebo inou prírodnou alebo inou katastrofou.